The Best Of Standard Customers Broker  

บริษัท เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มก่อตั้งจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2548 ทะเบียนเลขที่  0105548037314

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : "The Best Of Standard Customs Broker"
                                    THAI, LAOS, CAMBODIA, MYANMAR, VIETNAM, MALAYSIA. (CLMV)

พันธกิจ (Mission) 

- พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

- เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้ช่วยสนับสนุน ให้องค์กรพัฒนาไปให้ตรงตามจุดมุ่งหมายตามที่ตั้งไว้

- บูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับพันธมิตร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนเพื่อการแข่งขัน และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาและช่วยเหลือสังคม โดยการเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

บริการทำพิธีการใบขนศุลกากรแบบ Paperless ทั้งด้านขาข้า และด้านขาออก โดยทางเรือ, อากาศ, รถยนต์ผ่านด่านชายแดน และใบขนผ่านแดนลาว และใบขนถ่ายลำ บริการบรรทุกรับส่งสินค้า ภายในประเทศ และด่านชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยรถบรรทุกหัวลาก, สิบล้อ,หกล้อ, กระบะ บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้ และเปิดตู้สินค้า ภายในประเทศ โดยใช้ทั้ง แรงงานคน และเครื่องมือ
 

  ช่องทางการขนส่ง
 
ทางรถยนต์
ทางเรือ
ทางอากาศ
     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661