เกี่ยวกับบริษัท  

บริษัท เออีซี ฮับ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มก่อตั้งจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 15  มีนาคม  2548 ทะเบียนเลขที่  0105548037314

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)

วิสัยทัศน์ (Vision) : "The Best Of Standard Customs Broker"
                                    THAI, LAOS, CAMBODIA, MYANMAR, VIETNAM, MALAYSIA. (CLMV)

พันธกิจ (Mission) 

- พัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ

- เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีบทบาทในการเป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้ช่วยสนับสนุน ให้องค์กรพัฒนาไปให้ตรงตามจุดมุ่งหมายตามที่ตั้งไว้

- บูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับพันธมิตร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนเพื่อการแข่งขัน และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาและช่วยเหลือสังคม โดยการเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

บริการทำพิธีการใบขนศุลกากรแบบ Paperless ทั้งด้านขาข้า และด้านขาออก โดยทางเรือ, อากาศ, รถยนต์ผ่านด่านชายแดน และใบขนผ่านแดนลาว และใบขนถ่ายลำ บริการบรรทุกรับส่งสินค้า ภายในประเทศ และด่านชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยรถบรรทุกหัวลาก, สิบล้อ,หกล้อ, กระบะ บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้ และเปิดตู้สินค้า ภายในประเทศ โดยใช้ทั้ง แรงงานคน และเครื่องมือ

บริษัทศรีสยาม โลจิสติกส์ จำกัด ( SRISIAM  LOGISTICS CO., LTD )  
ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  26 มกราคม 2547  โดยได้จดทะเบียนบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000, บาท

ประเภทกิจการ และการดำเนินการธุรกิจ
1. บริการทำพิธีการใบขนศุลกากรแบบ Paperless ทั้งด้านขาข้า และด้านขาออก โดยทางเรือ, อากาศ, รถยนต์ผ่านด่านชายแดน และใบขนผ่านแดนลาว และใบขนถ่ายลำ
2. บริการบรรทุกรับส่งสินค้า ภายในประเทศ และด่านชายแดนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยรถบรรทุกหัวลาก, สิบล้อ,หกล้อ, กระบะ
3. บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต
4. บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้ และเปิดตู้สินค้า ภายในประเทศ โดยใช้ทั้ง แรงงานคน และเครื่องมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

- ขนส่งสินค้าผ่านแดน (CLMV)

- ขนส่งสินค้าภายในประเทศ (DOMESTICS)

- บริการพิธีการศุลกากร ทางเรือ, อากาศ และทางบก

- บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (FREIGHT FORWARDER & WORLDWIDE AGENT)

- บริการอื่นๆ

     
 
AEC HUB LOGISTICS (THAILAND) :
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่ 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661
SRISIAM LOGISTICS :
 ที่อยู่จดทะเบียน เลขที่ 77 /331 อาคารเดอะวอเตอร์ฟรอด์ รามา ชั้น 2 สุขมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 ที่อยู่สำนักงาน 455/27 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-108-0631, 02-108-0641, 02-108-0641 โทรสาร 02-108-0661